Klauzula informacyjna

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię Collegium Intermarium, adres do korespondencji: ul. Zielna 39, VIII piętro, 00-108 Warszawa  („Uczelnia”), Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa („Instytut”), oraz Fundację Edukacja do wartości z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jaracza 10/1, 00-378 Warszawa („Fundacja”) (zwanymi dalej łącznie Współadministratorami danych) w celu informowania o organizowanej konferencji oraz w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Współadministratorami danych związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych, konferencjach, spotkaniach otwartych, a także możliwości wsparcia finansowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o organizowanej przez nas konferencji ani o realizacji celów statutowych Współadministratorów danych.
Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Pana/Pani sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Współadministratorów usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
Każdy ze Współadministratorów będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Pana/Pani oraz wobec organu nadzoru, które wynikają z przepisów o ochronie danych osobowych. Instytut zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Instytut będzie odpowiedzialny wobec Pana/Pani za umożliwienie wykonywania Pana/Pani praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Fundacji. Na wyraźne życzenie Instytut przekaże Państwa żądanie Fundacji, która zrealizuje Państwa żądanie.
Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w Uczelni może Pan/Pani zapoznać się w Polityce prywatności Instytutu dostępnej pod adresem  https://collegiumintermarium.org/polityka-prywatnosci/
Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w Instytucie może Pan/Pani zapoznać się w Polityce prywatności Instytutu dostępnej pod adresem  https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci/
W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej  iod@ordoiuris.pl